WC kompakt

Urzą­dze­nie łazienki wielu oso­bom spra­wia duży kło­pot. Bar­dzo czę­sto wybór mię­dzy ste­la­żem pod­tyn­ko­wym a kla­sycz­nym kom­pak­tem WC jest trudny bez wizji koń­co­wego wyglądu naszej łazienki. Klu­czo­wymi cechami, na które powin­ni­śmy zwró­cić uwagę, są este­tyka wyko­na­nia oraz koń­cowa funk­cjo­nal­ność. Jakie roz­wią­za­nie będzie dla nas lep­sze?

Nowo­cze­sny ste­laż pod­tyn­kowy

Naj­czę­ściej stelaż podtynkowy wcho­dzi w skład całego zestawu, który składa się z miski ustę­po­wej, deski sede­so­wej, ele­menty mocu­jące wraz z kom­ple­tem odpo­wied­nich przy­łą­czy. Jest to bar­dzo wygodne, ponie­waż każdy ele­ment jest dokład­nie dopa­so­wany do innych i całość po zamon­to­wa­niu spra­wia bar­dzo este­tyczne wra­że­nie. Oczy­wi­ście sam mon­taż jest tu także bar­dzo uła­twiony i zde­cy­do­wa­nie wygod­niej­szy niż w przy­padku ele­mentów, które kupu­jemy osobno. Pod wzglę­dem eko­no­micz­nym także są tutaj duże plusy, ponie­waż w cało­ści kosz­tuje mniej, niż dobie­ra­nie i kupo­wa­nie poszcze­gól­nych ele­mentów osobno.

Este­tyka ste­lażu pod­tyn­ko­wego

Nowo­cze­śnie urzą­dzone łazienki wypo­sa­żone w ste­laż pod­tyn­kowy to har­mo­nia i pro­stota połą­czona w jed­ność. Sam ste­laż jest prak­tycz­nie nie­wi­doczny. Widzimy tylko sedes oraz przy­cisk słu­żący do spusz­cza­nia wody. Całość kon­struk­cji jest ukryta w ścia­nie pod tyn­kiem. Oczy­wi­ście sam mon­taż jest trud­niej­szy niż przy kla­sycz­nym WC, ale efekty wizu­alne oraz łatwiej­sze utrzy­my­wa­nie łazienki w czy­sto­ści są warte swo­jej ceny.

Stan­dar­dowy kom­pakt WC

WC kompakt na­dal jest bar­dzo popu­larny ze względu na łatwość mon­tażu oraz jako roz­wią­za­nie nisko­bu­dże­towe. Przy jego mon­tażu nie potrze­bu­jemy dodat­ko­wej zabu­dowy z kar­ton gipsu, a samo moco­wa­nie nie nastrę­cza żad­nej trud­no­ści, przy czym jest także bar­dzo trwałe i sta­bilne. Dla nie­któ­rych osób taki stan­dar­dowy kom­pakt WC jest roz­wią­za­niem mało este­tycz­nym i wyglą­da­ją­cym prze­sta­rzale. Jed­nak obec­nie na rynku mamy bar­dzo nowo­cze­sne modele, które wyglą­dem zde­cy­do­wa­nie odbie­gają od stan­dar­dów i łatwiej jest je dobrać do naszej wyma­rzo­nej łazienki.

Nie­stety trud­niej jest go utrzy­mać w czy­sto­ści, więc przy wybo­rze warto wybie­rać pro­ste modele o opły­wo­wych kształ­tach, które nie będą miały zała­mań i miejsc, w któ­rych łatwo gro­ma­dzi się brud i kurz. Wybór w dużej mie­rze jest uza­leż­niony od naszego gustu, wiel­ko­ści łazienki oraz moż­li­wo­ści finan­so­wych. Kompakty WC lepiej się spraw­dzą w małych miesz­ka­niach, a ste­laż pod­tyn­kowy będzie się zde­cy­do­wa­nie lepiej pre­zen­to­wał w więk­szych łazien­kach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here